முதிர்முகை (Muthirmukai)

முதிர்முகை

முதுகலைமாணி மாணவர்களினால் வெளியிடப்படும் கல்வி ஆய்வு இதழ் முதிர்முகை பத்தாவது மாணவ அணியினால் சனிக்கிழமை இராமநாதன் வீதியிலுள்ள ராஜா ஐஸ் கிரீம் இனுடைய சரஸ்வதி மண்டபத்தில் மாலை 2.00 மணிக்கு வெளியிடப்பட்டது.

Muthirmukai
The book of Master of Education was released at a function organized by the 10th Batch students of M.Ed (2013/2014) on 07.03.2015  Saturday at 3.00 p.m at Saraswathy Hall, Raja Cream House, Ramanathan Road, Jaffna

Committee Members

President

Miss. Jeya Thambiah

Vice President

Mr.Soosaiyappu Bruno Dias

Secretary

Mr.T.Sivakumar

Vice Secretary

Mrs. Sivai Kukanesan

Chief Editor

Mr.P.Rajeswaran

Sub Editors

Rev.Sr.Amirtha Anton Thevathasan

Miss. Nirubarani Amirthalingam

Treasurer

Mr.S.Balamurugan

Committee Members

Mr.S.Ashokkumar

Mr.K.Kiritharan

Mr.R.Karuna

Mr.S.Lingatharan

Mrs.Justin Princely Christable

Mr.N.Nasumutheen

Mr.M.Jeyarooban

Mrs.Vasuki Ravirajan

Mr.G.C.Melvin Croos

Mr.A.Subaharan

Mr.S.N.Uthayakumar

Mrs.N.Rajakumar

Advisor:

Dr.Mrs. Jeyaluxmy Rasanayakam (Coordinator – MEd)

Advisory Committee:

Dr. Mrs Anushiya Sathiyaseelan (Head/Education)
Dr.T.Kalamany – Senior Lecturer, Dept of Education

Mr.M.Sinnathamby (Retired Professor in Education)

Blog Attachment